Bibles

Genesis 1:26 Commentary - Complete Morphology of the Bible

26 וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said , אֱלֹהִ֔ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) Then God נַֽעֲשֶׂ֥ה H6213 ( V-Qal-Imperf.h-1cp ) (na·‘ă·śeh) “ Let Us make אָדָ֛ם H120 ( N-ms ) (’ā·ḏām) man בְּצַלְמֵ֖נוּ H6754 ( Prep-b│N-msc│1cp ) (bə·ṣal·mê·nū) in Our image , כִּדְמוּתֵ֑נוּ H1823 ( Prep-k│N-fsc│1cp ) (kiḏ·mū·ṯê·nū) after Our likeness , וְיִרְדּוּ֩ H7287 ( Conj-w│V-Qal-ConjImperf-3mp ) (wə·yir·dū) to rule בִדְגַ֨ת H1710 ( Prep-b│N-fsc ) (ḇiḏ·ḡaṯ) over the fish הַיָּ֜ם H3220 ( Art│N-ms ) (hay·yām) of the sea וּבְע֣וֹף H5775 ( Conj-w,Prep-b│N-msc ) (ū·ḇə·‘ō·wp̄) and the birds הַשָּׁמַ֗יִם H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·ma·yim) of the air , וּבַבְּהֵמָה֙ H929 ( Conj-w,Prep-b,Art│N-fs ) (ū·ḇab·bə·hê·māh) over the livestock , וּבְכָל־ H3605 ( Conj-w,Prep-b│N-msc ) (ū·ḇə·ḵāl) and over all הָאָ֔רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) the earth itself וּבְכָל־ H3605 ( Conj-w,Prep-b│N-msc ) (ū·ḇə·ḵāl) and every הָרֶ֖מֶשׂ H7431 ( Art│N-ms ) (hā·re·meś) creature הָֽרֹמֵ֥שׂ H7430 ( Art│V-Qal-Prtcpl-ms ) (hā·rō·mêś) that crawls עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) upon הָאָֽרֶץ׃ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) [it] . ”

וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said ,

Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms: Conjunction - we וְ │
Verb - Qal - Consecutive/Sequential Imperfective - third person masculine singular

אֱלֹהִ֔ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) Then God

N-mp: Noun - masculine plural

נַֽעֲשֶׂ֥ה H6213 ( V-Qal-Imperf.h-1cp ) (na·‘ă·śeh) “ Let Us make

V-Qal-Imperf.h-1cp: Verb - Qal - Imperfective.h - first person common plural

אָדָ֛ם H120 ( N-ms ) (’ā·ḏām) man

N-ms: Noun - masculine singular

בְּצַלְמֵ֖נוּ H6754 ( Prep-b│N-msc│1cp ) (bə·ṣal·mê·nū) in Our image ,

Prep-b│N-msc│1cp: Preposition - be בְּ │
Noun - masculine singular construct
Suffix - first person common plural

כִּדְמוּתֵ֑נוּ H1823 ( Prep-k│N-fsc│1cp ) (kiḏ·mū·ṯê·nū) after Our likeness ,

Prep-k│N-fsc│1cp: Preposition - ke כְּ │
Noun - feminine singular construct
Suffix - first person common plural

וְיִרְדּוּ֩ H7287 ( Conj-w│V-Qal-ConjImperf-3mp ) (wə·yir·dū) to rule

Conj-w│V-Qal-ConjImperf-3mp: Conjunction - we וְ │
Verb - Qal - Conjunctive Imperfect - third person masculine plural

בִדְגַ֨ת H1710 ( Prep-b│N-fsc ) (ḇiḏ·ḡaṯ) over the fish

Prep-b│N-fsc: Preposition - be בְּ │
Noun - feminine singular construct

הַיָּ֜ם H3220 ( Art│N-ms ) (hay·yām) of the sea

Art│N-ms: Article
Noun - masculine singular

וּבְע֣וֹף H5775 ( Conj-w,Prep-b│N-msc ) (ū·ḇə·‘ō·wp̄) and the birds

Conj-w,Prep-b│N-msc: Conjunction - we וְ,
Preposition - be בְּ │
Noun - masculine singular construct

הַשָּׁמַ֗יִם H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·ma·yim) of the air ,

Art│N-mp: Article
Noun - masculine plural

וּבַבְּהֵמָה֙ H929 ( Conj-w,Prep-b,Art│N-fs ) (ū·ḇab·bə·hê·māh) over the livestock ,

Conj-w,Prep-b,Art│N-fs: Conjunction - we וְ,
Preposition - be בְּ,
Article
Noun - feminine singular

וּבְכָל־ H3605 ( Conj-w,Prep-b│N-msc ) (ū·ḇə·ḵāl) and over all

Conj-w,Prep-b│N-msc: Conjunction - we וְ,
Preposition - be בְּ │
Noun - masculine singular construct

הָאָ֔רֶץ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) the earth itself MT; Syriac and over all the beasts of the earth

Art│N-fs: Article
Noun - feminine singular

וּבְכָל־ H3605 ( Conj-w,Prep-b│N-msc ) (ū·ḇə·ḵāl) and every

Conj-w,Prep-b│N-msc: Conjunction - we וְ,
Preposition - be בְּ │
Noun - masculine singular construct

הָרֶ֖מֶשׂ H7431 ( Art│N-ms ) (hā·re·meś) creature

Art│N-ms: Article
Noun - masculine singular

הָֽרֹמֵ֥שׂ H7430 ( Art│V-Qal-Prtcpl-ms ) (hā·rō·mêś) that crawls

Art│V-Qal-Prtcpl-ms: Article
Verb - Qal - Participle - masculine singular

עַל־ H5921 ( Prep ) (‘al-) upon

Prep: Preposition (Hebrew) (Greek)

הָאָֽרֶץ׃ H776 ( Art│N-fs ) (hā·’ā·reṣ) [it] . ”

Art│N-fs: Article
Noun - feminine singular


26 וַand יֹּ֣אמֶר[he]+ say אֱלֹהִ֔יםgod [pl.] נַֽעֲשֶׂ֥ה[we]+ make אָדָ֛םhuman, mankind בְּin צַלְמֵ֖נוּ+[our] image כִּas דְמוּתֵ֑נוּ+[our] likeness וְand יִרְדּוּ֩[they]+ tread, to rule בִin דְגַ֨תfish הַthe יָּ֜םsea וּand בְin עֹ֣וףbirds הַthe שָּׁמַ֗יִםheavens וּand בַin the בְּהֵמָה֙cattle וּand בְin כָלwhole הָthe אָ֔רֶץearth וּand בְin כָלwhole הָthe רֶ֖מֶשׂcreeping animals הָֽthe רֹמֵ֥שׂcreep עַלupon הָthe אָֽרֶץearth

וַ (wa) (Interlinear: and) (Translation: )

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

יֹּ֣אמֶר (yōmer) (Interlinear: [he]+ say) (Translation: said,)

| E70020 | H559 |
(verb.qal.wayq.p3.m.sg) | verb | qal | wayyiqtol | third person | masculine | singular |

אֱלֹהִ֔ים (ʾĕlōhîm) (Interlinear: god [pl.]) (Translation: Then God)

| E70004 | H430 |
(subs.m.pl.a) | noun | masculine | plural | absolute |

נַֽעֲשֶׂ֥ה (naʿăśeh) (Interlinear: [we]+ make) (Translation: “Let Us make)

| E70036 | H6213 |
(verb.qal.impf.p1.u.pl) | verb | qal | imperfect | first person | unknown | plural |

אָדָ֛ם (ʾādām) (Interlinear: human, mankind) (Translation: man)

| E70090 | H120 |
(subs.m.sg.a) | noun | masculine | singular | absolute |

בְּ (bĕ) (Interlinear: in) (Translation: in)

| E70001 | H9003 |
(prep) | preposition |

צַלְמֵ֖נוּ (ṣalmēnû) (Interlinear: +[our] image) (Translation: Our image,)

| E70091 | H6754 |
(subs.m.sg.a.prs.p1.u.pl) | noun | masculine | singular | absolute | pronominal suffix | first person | unknown | plural |

כִּ (ki) (Interlinear: as) (Translation: )

| E70092 | H9004 |
(prep) | preposition |

דְמוּתֵ֑נוּ (dĕmûtēnû) (Interlinear: +[our] likeness) (Translation: after Our likeness,)

| E70093 | H1823 |
(subs.f.sg.a.prs.p1.u.pl) | noun | feminine | singular | absolute | pronominal suffix | first person | unknown | plural |

וְ (wĕ) (Interlinear: and) (Translation: )

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

יִרְדּוּ֩ (yirdû) (Interlinear: [they]+ tread, to rule) (Translation: to rule)

| E70094 | H7287 |
(verb.qal.impf.p3.m.pl) | verb | qal | imperfect | third person | masculine | plural |

בִ (bi) (Interlinear: in) (Translation: )

| E70001 | H9003 |
(prep) | preposition |

דְגַ֨ת (dĕgat) (Interlinear: fish) (Translation: over the fish)

| E70095 | H1710 |
(subs.f.sg.c) | noun | feminine | singular | construct |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

יָּ֜ם (yom) (Interlinear: sea) (Translation: of the sea)

| E70047 | H3220 |
(subs.m.sg.a) | noun | masculine | singular | absolute |

וּ (û) (Interlinear: and) (Translation: and)

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

בְ (bĕ) (Interlinear: in) (Translation: )

| E70001 | H9003 |
(prep) | preposition |

עֹ֣וף (ʿôp) (Interlinear: birds) (Translation: the birds)

| E70075 | H5775 |
(subs.m.sg.c) | noun | masculine | singular | construct |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

שָּׁמַ֗יִם (šāmayim) (Interlinear: heavens) (Translation: of the air,)

| E70007 | H8064 |
(subs.m.pl.a) | noun | masculine | plural | absolute |

וּ (û) (Interlinear: and) (Translation: )

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

בַ (ba) (Interlinear: in) (Translation: )

| E70001 | H9003 |
(prep) | preposition |

() (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

בְּהֵמָה֙ (bĕhēmā) (Interlinear: cattle) (Translation: over the livestock,)

| E70086 | H929 |
(subs.f.sg.a) | noun | feminine | singular | absolute |

וּ (û) (Interlinear: and) (Translation: and)

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

בְ (bĕ) (Interlinear: in) (Translation: )

| E70001 | H9003 |
(prep) | preposition |

כָל (kol) (Interlinear: whole) (Translation: over all)

| E70078 | H3605 |
(subs.m.sg.c) | noun | masculine | singular | construct |

הָ (hā) (Interlinear: the) (Translation: the)

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

אָ֔רֶץ (ʾāreṣ) (Interlinear: earth) (Translation: earth itself)

| E70009 | H776 |
(subs.u.sg.a) | noun | unknown | singular | absolute |

וּ (û) (Interlinear: and) (Translation: and)

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

בְ (bĕ) (Interlinear: in) (Translation: )

| E70001 | H9003 |
(prep) | preposition |

כָל (kol) (Interlinear: whole) (Translation: every)

| E70078 | H3605 |
(subs.m.sg.c) | noun | masculine | singular | construct |

הָ (hā) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

רֶ֖מֶשׂ (remeś) (Interlinear: creeping animals) (Translation: creature)

| E70087 | H7431 |
(subs.m.sg.a) | noun | masculine | singular | absolute |

הָֽ (hā) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(conj) | conjunction |

רֹמֵ֥שׂ (rōmēś) (Interlinear: creep) (Translation: that crawls)

| E70079 | H7430 |
(verb.qal.ptca.u.m.sg.a) | verb | qal | participle | unknown | masculine | singular | absolute |

עַל (ʿal) (Interlinear: upon) (Translation: upon)

| E70014 | H5921 |
(prep) | preposition |

הָ (hā) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

אָֽרֶץ (ʾāreṣ) (Interlinear: earth) (Translation: [it].”)

| E70009 | H776 |
(subs.u.sg.a) | noun | unknown | singular | absolute |

Complete Morphology of the Bible