Bibles

Genesis 1:16 Commentary - Complete Morphology of the Bible

16 וַיַּ֣עַשׂ H6213 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·ya·‘aś) made אֱלֹהִ֔ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) God אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - שְׁנֵ֥י H8147 ( Number-mdc ) (šə·nê) two הַמְּאֹרֹ֖ת H3974 ( Art│N-mp ) (ham·mə·’ō·rōṯ) lights : הַגְּדֹלִ֑ים H1419 ( Art│Adj-mp ) (hag·gə·ḏō·lîm) great אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) - הַמָּא֤וֹר H3974 ( Art│N-ms ) (ham·mā·’ō·wr) light הַגָּדֹל֙ H1419 ( Art│Adj-ms ) (hag·gā·ḏōl) the greater לְמֶמְשֶׁ֣לֶת H4475 ( Prep-l│N-fsc ) (lə·mem·še·leṯ) to rule הַיּ֔וֹם H3117 ( Art│N-ms ) (hay·yō·wm) the day וְאֶת־ H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’eṯ-) and הַמָּא֤וֹר H3974 ( Art│N-ms ) (ham·mā·’ō·wr) light הַקָּטֹן֙ H6996 ( Art│Adj-ms ) (haq·qā·ṭōn) the lesser לְמֶמְשֶׁ֣לֶת H4475 ( Prep-l│N-fsc ) (lə·mem·še·leṯ) to rule הַלַּ֔יְלָה H3915 ( Art│N-ms ) (hal·lay·lāh) the night . וְאֵ֖ת H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’êṯ) And [He made] הַכּוֹכָבִֽים׃ H3556 ( Art│N-mp ) (hak·kō·w·ḵā·ḇîm) the stars {as well} .

וַיַּ֣עַשׂ H6213 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·ya·‘aś) made

Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms: Conjunction - we וְ │
Verb - Qal - Consecutive/Sequential Imperfective - third person masculine singular

אֱלֹהִ֔ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) God

N-mp: Noun - masculine plural

אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) -

DirObjM: Direct Object Marker

שְׁנֵ֥י H8147 ( Number-mdc ) (šə·nê) two

Number-mdc: Number - masculine dual construct

הַמְּאֹרֹ֖ת H3974 ( Art│N-mp ) (ham·mə·’ō·rōṯ) lights :

Art│N-mp: Article
Noun - masculine plural

הַגְּדֹלִ֑ים H1419 ( Art│Adj-mp ) (hag·gə·ḏō·lîm) great

Art│Adj-mp: Article
Adjective - masculine plural

אֶת־ H853 ( DirObjM ) (’eṯ-) -

DirObjM: Direct Object Marker

הַמָּא֤וֹר H3974 ( Art│N-ms ) (ham·mā·’ō·wr) light

Art│N-ms: Article
Noun - masculine singular

הַגָּדֹל֙ H1419 ( Art│Adj-ms ) (hag·gā·ḏōl) the greater

Art│Adj-ms: Article
Adjective - masculine singular

לְמֶמְשֶׁ֣לֶת H4475 ( Prep-l│N-fsc ) (lə·mem·še·leṯ) to rule

Prep-l│N-fsc: Preposition - le לְ │
Noun - feminine singular construct

הַיּ֔וֹם H3117 ( Art│N-ms ) (hay·yō·wm) the day

Art│N-ms: Article
Noun - masculine singular

וְאֶת־ H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’eṯ-) and

Conj-w│DirObjM: Conjunction - we וְ │
Direct Object Marker

הַמָּא֤וֹר H3974 ( Art│N-ms ) (ham·mā·’ō·wr) light

Art│N-ms: Article
Noun - masculine singular

הַקָּטֹן֙ H6996 ( Art│Adj-ms ) (haq·qā·ṭōn) the lesser

Art│Adj-ms: Article
Adjective - masculine singular

לְמֶמְשֶׁ֣לֶת H4475 ( Prep-l│N-fsc ) (lə·mem·še·leṯ) to rule

Prep-l│N-fsc: Preposition - le לְ │
Noun - feminine singular construct

הַלַּ֔יְלָה H3915 ( Art│N-ms ) (hal·lay·lāh) the night .

Art│N-ms: Article
Noun - masculine singular

וְאֵ֖ת H853 ( Conj-w│DirObjM ) (wə·’êṯ) And [He made]

Conj-w│DirObjM: Conjunction - we וְ │
Direct Object Marker

הַכּוֹכָבִֽים׃ H3556 ( Art│N-mp ) (hak·kō·w·ḵā·ḇîm) the stars {as well} .

Art│N-mp: Article
Noun - masculine plural


16 וַand יַּ֣עַשׂ[he]+ make אֱלֹהִ֔יםgod [pl.] אֶת[object marker] שְׁנֵ֥יtwo הַthe מְּאֹרֹ֖תlamp הַthe גְּדֹלִ֑יםgreat אֶת[object marker] הַthe מָּאֹ֤ורlamp הַthe גָּדֹל֙great לְto מֶמְשֶׁ֣לֶתdominion הַthe יֹּ֔וםday וְand אֶת[object marker] הַthe מָּאֹ֤ורlamp הַthe קָּטֹן֙small לְto מֶמְשֶׁ֣לֶתdominion הַthe לַּ֔יְלָהnight וְand אֵ֖ת[object marker] הַthe כֹּוכָבִֽיםstar

וַ (wa) (Interlinear: and) (Translation: )

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

יַּ֣עַשׂ (yaʿaś) (Interlinear: [he]+ make) (Translation: made)

| E70036 | H6213 |
(verb.qal.wayq.p3.m.sg) | verb | qal | wayyiqtol | third person | masculine | singular |

אֱלֹהִ֔ים (ʾĕlōhîm) (Interlinear: god [pl.]) (Translation: God)

| E70004 | H430 |
(subs.m.pl.a) | noun | masculine | plural | absolute |

אֶת (ʾet) (Interlinear: [object marker]) (Translation: )

| E70005 | H853 |
(prep) | preposition |

שְׁנֵ֥י (šĕnêy) (Interlinear: two) (Translation: two)

| E70063 | H8147 |
(subs.u.du.c) | noun | unknown | dual | construct |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

מְּאֹרֹ֖ת (mĕʾōrōt) (Interlinear: lamp) (Translation: lights:)

| E70058 | H3974 |
(subs.m.pl.a) | noun | masculine | plural | absolute |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

גְּדֹלִ֑ים (gĕdōlîm) (Interlinear: great) (Translation: great)

| E70064 | H1419 |
(adjv.m.pl.a) | adjective | masculine | plural | absolute |

אֶת (ʾet) (Interlinear: [object marker]) (Translation: )

| E70005 | H853 |
(prep) | preposition |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

מָּאֹ֤ור (māʾôr) (Interlinear: lamp) (Translation: light)

| E70058 | H3974 |
(subs.m.sg.a) | noun | masculine | singular | absolute |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: the)

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

גָּדֹל֙ (gādōl) (Interlinear: great) (Translation: greater)

| E70064 | H1419 |
(adjv.m.sg.a) | adjective | masculine | singular | absolute |

לְ (lĕ) (Interlinear: to) (Translation: to)

| E70028 | H9005 |
(prep) | preposition |

מֶמְשֶׁ֣לֶת (memšelet) (Interlinear: dominion) (Translation: rule)

| E70065 | H4475 |
(subs.f.sg.c) | noun | feminine | singular | construct |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: the)

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

יֹּ֔ום (yôm) (Interlinear: day) (Translation: day)

| E70029 | H3117 |
(subs.m.sg.a) | noun | masculine | singular | absolute |

וְ (wĕ) (Interlinear: and) (Translation: )

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

אֶת (ʾet) (Interlinear: [object marker]) (Translation: and)

| E70005 | H853 |
(prep) | preposition |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

מָּאֹ֤ור (māʾôr) (Interlinear: lamp) (Translation: light)

| E70058 | H3974 |
(subs.m.sg.a) | noun | masculine | singular | absolute |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: the)

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

קָּטֹן֙ (qāṭōn) (Interlinear: small) (Translation: lesser)

| E70066 | H6996 |
(adjv.m.sg.a) | adjective | masculine | singular | absolute |

לְ (lĕ) (Interlinear: to) (Translation: to)

| E70028 | H9005 |
(prep) | preposition |

מֶמְשֶׁ֣לֶת (memšelet) (Interlinear: dominion) (Translation: rule)

| E70065 | H4475 |
(subs.f.sg.c) | noun | feminine | singular | construct |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: the)

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

לַּ֔יְלָה (laylā) (Interlinear: night) (Translation: night.)

| E70030 | H3915 |
(subs.m.sg.a) | noun | masculine | singular | absolute |

וְ (wĕ) (Interlinear: and) (Translation: And)

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

אֵ֖ת (ʾēt) (Interlinear: [object marker]) (Translation: [He made])

| E70005 | H853 |
(prep) | preposition |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: the)

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

כֹּוכָבִֽים (kôkābîm) (Interlinear: star) (Translation: stars {as well}.)

| E70067 | H3556 |
(subs.m.pl.a) | noun | masculine | plural | absolute |

Complete Morphology of the Bible