Bibles

Genesis 1:14 Commentary - Complete Morphology of the Bible

14 וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said , אֱלֹהִ֗ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God יְהִ֤י H1961 ( V-Qal-Imperf.Jus-3ms ) (yə·hî) “ Let there be מְאֹרֹת֙ H3974 ( N-mp ) (mə·’ō·rōṯ) lights בִּרְקִ֣יעַ H7549 ( Prep-b│N-msc ) (bir·qî·a‘) in the expanse הַשָּׁמַ֔יִם H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·ma·yim) of the sky לְהַבְדִּ֕יל H914 ( Prep-l│V-Hifil-Inf ) (lə·haḇ·dîl) to distinguish בֵּ֥ין H996 ( Prep ) (bên) between הַיּ֖וֹם H3117 ( Art│N-ms ) (hay·yō·wm) the day וּבֵ֣ין H996 ( Conj-w│Prep ) (ū·ḇên) and הַלָּ֑יְלָה H3915 ( Art│N-ms ) (hal·lā·yə·lāh) the night , וְהָי֤וּ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConjPerf-3cp ) (wə·hā·yū) and let them be לְאֹתֹת֙ H226 ( Prep-l│N-cp ) (lə·’ō·ṯōṯ) signs to mark וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים H4150 ( Conj-w,Prep-l│N-mp ) (ū·lə·mō·w·‘ă·ḏîm) [the] seasons וּלְיָמִ֖ים H3117 ( Conj-w,Prep-l│N-mp ) (ū·lə·yā·mîm) and days וְשָׁנִֽים׃ H8141 ( Conj-w│N-fp ) (wə·šā·nîm) and years .

וַיֹּ֣אמֶר H559 ( Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms ) (way·yō·mer) said ,

Conj-w│V-Qal-ConsecImperf-3ms: Conjunction - we וְ │
Verb - Qal - Consecutive/Sequential Imperfective - third person masculine singular

אֱלֹהִ֗ים H430 ( N-mp ) (’ĕ·lō·hîm) And God

N-mp: Noun - masculine plural

יְהִ֤י H1961 ( V-Qal-Imperf.Jus-3ms ) (yə·hî) “ Let there be

V-Qal-Imperf.Jus-3ms: Verb - Qal - Imperfective.Jussive - third person masculine singular

מְאֹרֹת֙ H3974 ( N-mp ) (mə·’ō·rōṯ) lights

N-mp: Noun - masculine plural

בִּרְקִ֣יעַ H7549 ( Prep-b│N-msc ) (bir·qî·a‘) in the expanse

Prep-b│N-msc: Preposition - be בְּ │
Noun - masculine singular construct

הַשָּׁמַ֔יִם H8064 ( Art│N-mp ) (haš·šā·ma·yim) of the sky

Art│N-mp: Article
Noun - masculine plural

לְהַבְדִּ֕יל H914 ( Prep-l│V-Hifil-Inf ) (lə·haḇ·dîl) to distinguish

Prep-l│V-Hifil-Inf: Preposition - le לְ │
Verb - Hifil - Infitive

בֵּ֥ין H996 ( Prep ) (bên) between

Prep: Preposition (Hebrew) (Greek)

הַיּ֖וֹם H3117 ( Art│N-ms ) (hay·yō·wm) the day

Art│N-ms: Article
Noun - masculine singular

וּבֵ֣ין H996 ( Conj-w│Prep ) (ū·ḇên) and

Conj-w│Prep: Conjunction - we וְ │
Preposition

הַלָּ֑יְלָה H3915 ( Art│N-ms ) (hal·lā·yə·lāh) the night ,

Art│N-ms: Article
Noun - masculine singular

וְהָי֤וּ H1961 ( Conj-w│V-Qal-ConjPerf-3cp ) (wə·hā·yū) and let them be

Conj-w│V-Qal-ConjPerf-3cp: Conjunction - we וְ │
Verb - Qal - Conjunctive Perfect - third person common plural

לְאֹתֹת֙ H226 ( Prep-l│N-cp ) (lə·’ō·ṯōṯ) signs to mark

Prep-l│N-cp: Preposition - le לְ │
Noun - common plural

וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים H4150 ( Conj-w,Prep-l│N-mp ) (ū·lə·mō·w·‘ă·ḏîm) [the] seasons

Conj-w,Prep-l│N-mp: Conjunction - we וְ,
Preposition - le לְ │
Noun - masculine plural

וּלְיָמִ֖ים H3117 ( Conj-w,Prep-l│N-mp ) (ū·lə·yā·mîm) and days

Conj-w,Prep-l│N-mp: Conjunction - we וְ,
Preposition - le לְ │
Noun - masculine plural

וְשָׁנִֽים׃ H8141 ( Conj-w│N-fp ) (wə·šā·nîm) and years .

Conj-w│N-fp: Conjunction - we וְ │
Noun - feminine plural


14 וַand יֹּ֣אמֶר[he]+ say אֱלֹהִ֗יםgod [pl.] יְהִ֤י[he]+ be מְאֹרֹת֙lamp בִּin רְקִ֣יעַfirmament הַthe שָּׁמַ֔יִםheavens לְto הַבְדִּ֕ילseparate בֵּ֥יןinterval הַthe יֹּ֖וםday וּand בֵ֣יןinterval הַthe לָּ֑יְלָהnight וְand הָי֤וּ[they]+ be לְto אֹתֹת֙sign וּand לְto מֹ֣ועֲדִ֔יםappointment וּand לְto יָמִ֖יםday וְand שָׁנִֽיםyear

וַ (wa) (Interlinear: and) (Translation: )

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

יֹּ֣אמֶר (yōmer) (Interlinear: [he]+ say) (Translation: said,)

| E70020 | H559 |
(verb.qal.wayq.p3.m.sg) | verb | qal | wayyiqtol | third person | masculine | singular |

אֱלֹהִ֗ים (ʾĕlōhîm) (Interlinear: god [pl.]) (Translation: And God)

| E70004 | H430 |
(subs.m.pl.a) | noun | masculine | plural | absolute |

יְהִ֤י (yĕhî) (Interlinear: [he]+ be) (Translation: “Let there be)

| E70010 | H1961 |
(verb.qal.impf.p3.m.sg) | verb | qal | imperfect | third person | masculine | singular |

מְאֹרֹת֙ (mĕʾōrōt) (Interlinear: lamp) (Translation: lights)

| E70058 | H3974 |
(subs.m.pl.a) | noun | masculine | plural | absolute |

בִּ (bi) (Interlinear: in) (Translation: in)

| E70001 | H9003 |
(prep) | preposition |

רְקִ֣יעַ (rĕqîaʿ) (Interlinear: firmament) (Translation: the expanse)

| E70034 | H7549 |
(subs.m.sg.c) | noun | masculine | singular | construct |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

שָּׁמַ֔יִם (šāmayim) (Interlinear: heavens) (Translation: of the sky)

| E70007 | H8064 |
(subs.m.pl.a) | noun | masculine | plural | absolute |

לְ (lĕ) (Interlinear: to) (Translation: to)

| E70028 | H9005 |
(prep) | preposition |

הַבְדִּ֕יל (habdîl) (Interlinear: separate) (Translation: distinguish)

| E70025 | H914 |
(verb.hif.infc.u.u.u.a) | verb | hif‘il | infinitive (construct) | unknown | unknown | unknown | absolute |

בֵּ֥ין (bêyn) (Interlinear: interval) (Translation: between)

| E70026 | H996 |
(prep.m.sg.c) | preposition | masculine | singular | construct |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

יֹּ֖ום (yôm) (Interlinear: day) (Translation: day)

| E70029 | H3117 |
(subs.m.sg.a) | noun | masculine | singular | absolute |

וּ (û) (Interlinear: and) (Translation: )

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

בֵ֣ין (bêyn) (Interlinear: interval) (Translation: and)

| E70026 | H996 |
(prep.m.sg.c) | preposition | masculine | singular | construct |

הַ (ha) (Interlinear: the) (Translation: )

| E70006 | H9009 |
(art) | article |

לָּ֑יְלָה (lāyĕlā) (Interlinear: night) (Translation: night)

| E70030 | H3915 |
(subs.m.sg.a) | noun | masculine | singular | absolute |

וְ (wĕ) (Interlinear: and) (Translation: and)

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

הָי֤וּ (hāyû) (Interlinear: [they]+ be) (Translation: to mark)

| E70010 | H1961 |
(verb.qal.perf.p3.u.pl) | verb | qal | perfect | third person | unknown | plural |

לְ (lĕ) (Interlinear: to) (Translation: )

| E70028 | H9005 |
(prep) | preposition |

אֹתֹת֙ (ʾōtōt) (Interlinear: sign) (Translation: )

| E70059 | H226 |
(subs.f.pl.a) | noun | feminine | plural | absolute |

וּ (û) (Interlinear: and) (Translation: )

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

לְ (lĕ) (Interlinear: to) (Translation: )

| E70028 | H9005 |
(prep) | preposition |

מֹ֣ועֲדִ֔ים (môʿădîm) (Interlinear: appointment) (Translation: [the] seasons)

| E70060 | H4150 |
(subs.m.pl.a) | noun | masculine | plural | absolute |

וּ (û) (Interlinear: and) (Translation: and)

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

לְ (lĕ) (Interlinear: to) (Translation: )

| E70028 | H9005 |
(prep) | preposition |

יָמִ֖ים (yāmîm) (Interlinear: day) (Translation: days)

| E70029 | H3117 |
(subs.m.pl.a) | noun | masculine | plural | absolute |

וְ (wĕ) (Interlinear: and) (Translation: and)

| E70008 | H9000 |
(conj) | conjunction |

שָׁנִֽים (šānîm) (Interlinear: year) (Translation: years,)

| E70061 | H8141 |
(subs.f.pl.a) | noun | feminine | plural | absolute |

Complete Morphology of the Bible